[1]
ใจเตี้ย ส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารพื้นบ้านของผู้สูงอายุในเขตเมือง FACTORS RELATED TO LOCAL FOOD CONSUMPTION OF THE ELDERLY IN URBAN AREA”, JBCN_Bangkok, ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 1–8, พ.ค. 2015.