[1]
ใจเตี้ยส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารพื้นบ้านของผู้สูงอายุในเขตเมือง FACTORS RELATED TO LOCAL FOOD CONSUMPTION OF THE ELDERLY IN URBAN AREA”, JHNR, vol. 31, no. 2, pp. 1-8, May 2015.