[1]
เวียงเงิน ส. และ วิวัฒน์วานิช ส., “ผลของการใช้การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุต่อจำนวนวันนอนและความพึง พอใจของพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม”, JBCN_Bangkok, ปี 25, ฉบับที่ 3, ม.ค. 2013.