[1]
ประดิษฐศิลป์ ป. และ รัชชุกูล ส., “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย บรรยากาศองค์การ กับความตั้งใจที่จะอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ”, JBCN_Bangkok, ปี 25, ฉบับที่ 3, ม.ค. 2013.