[1]
จันทรภูมี เ. และ ศรีสถิตย์นรากูร บ., “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล”, JBCN_Bangkok, ปี 25, ฉบับที่ 3, ม.ค. 2013.