[1]
ไขนภา แก้วจันทรา ไ., อยู่ใจเย็น ม., สุวิทยะศิริ เ., และ เพชรประไพ ณ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร”, JBCN_Bangkok, ปี 25, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2013.