[1]
เกื้อนพกุล ม., ทวนพรมราช อ., และ เพียรพิจารณ์ อ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงาน ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”, JBCN_Bangkok, ปี 25, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2013.