[1]
จิโรจน์กุล ป. และ กิจสมพร จ., “การทบทวนสถานการณ์งานวิจัย ด้านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ”, JBCN_Bangkok, ปี 25, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2013.