[1]
บุญศิลป์ ส., รัชวัตร์ ป., และ เปรื่องเดช ส., “ทัศนคติเชิงงจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ETHICAL ATTITUDE BASED ON PERCEPTION OF NURSING STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE”, JBCN_Bangkok, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 50–60, ม.ค. 2015.