[1]
บุญศิลป์ ส., รัชวัตร์ ป., and เปรื่องเดช ส., “ทัศนคติเชิงงจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ETHICAL ATTITUDE BASED ON PERCEPTION OF NURSING STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE”, JHNR, vol. 31, no. 1, pp. 50–60, Jan. 2015.