[1]
โพธิ์พัฒนชัย อ., ศรเกษตริน อ., and จันทรา ร., “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาล ด้านภัยพิบัติสำาหรับนักศึกษาพยาบาล”, JHNR, vol. 31, no. 1, pp. 1–12, Jan. 2015.