[1]
อิสสระสงคราม ไ., ตรีเดช ป., และ ปั้นดี ว., “ความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่มีต่อ การบริหารจัดการโครงสร้างใหม่ EXPECTATIONS OF PERSONNELS OF THE OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL ON THE NEW STRUCTURE ADMINISTRATION”, JBCN_Bangkok, ปี 28, ฉบับที่ 2, มี.ค. 2015.