[1]
ติรไพรวงศ์ ย., มิตรสัมพันธ์ น. . ม., นิลวัชรมณี จ. น., and ศิริศุภลักษณ์ พ. . ศ., “การใช้และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต USAGE AND BARRIER OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR TEACHING AND LEARNING OF INSTRUCTORS IN BACHELOR OF NUR”, JHNR, vol. 30, no. 3, pp. 77–86, Sep. 2014.