[1]
มั่งคั่ง ว. และ คำสุข ส., “การสนทนาในครอบครัว ทัศนคติและการแสดงออกเกี่ยวกับการคบเพื่อน/ เพื่อนต่างเพศในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลนครลำปาง FAMILY COMMUNICATION, ATTITUDE, AND PRACTICE RELATED TO FRIENDSHIPS AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN NAKHON LAMPANG MUNICIPALITY”, JBCN_Bangkok, ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 45–53, ก.ย. 2014.