[1]
พิมปา ฤ., ธีระวิวัฒน์ ม., อิมามี น., และ ตันสกุล ส., “พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกาญจนบุรี HERBAL USING BEHAVIORS AMONG DIABETES, KANCHANABURI PROVINCE”, JBCN_Bangkok, ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 14–25, ก.ย. 2014.