[1]
เพียรพิจารณ์ อ., “รู้คิดจากชีวิตคนทํา”, JBCN_Bangkok, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 104–108, พ.ค. 2014.