[1]
เพียรพิจารณ์อ., “รู้คิดจากชีวิตคนทํา”, JHNR, vol. 30, no. 2, pp. 104-108, May 2014.