[1]
เอกธรรมสุทธิ์ช., “เขียนแผนการสอนอย่างไร...ในยุค TQF HOW TO WRITE TEACHING PLAN…IN TQF ERA”, JHNR, vol. 30, no. 2, pp. 91-103, May 2014.