[1]
ดีมะการพ. and สิริธรังศรีบ., “คุณลักษณะภาวะผู้นำ: กรณีศึกษาผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ จากสภาการพยาบาล Leadership Characteristics: A Case study of an Administrator who Received a Nursing Service Excellence Award at the Primary Care Level from the Thailan”, JHNR, vol. 30, no. 2, pp. 48-57, May 2014.