[1]
นุราภักดิ์ อ., สมภพเจริญ ม., เติมศิริกุลชัย ล., และ เก่งการพานิช ม., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร FACTORS CORRELATED WITH ASSERTIVE BEHAVIOR FROM SECOND-HAND SMOKE IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK METROPOLITAN”, JBCN_Bangkok, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 37–47, พ.ค. 2014.