[1]
จิโรจน์กุลป., อนนท์รัตน์ก., and รัตนานุกูลง., “การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตามสภาพจริงที่ประยุกต์ใช้ แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์ Development of an authentic health promotion behaviors assessment tool using Pender’s Health Promotion Model”, JHNR, vol. 30, no. 1, pp. 57-71, Jan. 2014.