[1]
ศิริสม น., ลีระพันธ์ ป., เก่งการพานิช ธ., และ เก่งการพานิช ม., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของข้าราชสำนักที่ปฏิบัติงานภายในเขตสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต FACTORS RELATED TO EXERCISE BEHAVIOR AMONG OFFICERS IN SUANCHITRALADA, DUSIT PALACE”, JBCN_Bangkok, ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 34–44, ม.ค. 2014.