[1]
นาคกุล ล., ตรีเดช ป., ปั้นดี ว., and ศิริ ส., “ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี (Needs of Self Development Among Ramathibodi Hospital Personnel)”, JHNR, vol. 30, no. 1, pp. 22–33, Jan. 2014.