[1]
ภูมิสวัสดิ์ น., สุวิทยะศิริ น., และ ไชยทรัพย์ น., “การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลราชวิถี Perceived Benefits and Health Promoting Behaviors in Pregnant Women at Antenatal Clinic of Rajavithi Hospital”, JBCN_Bangkok, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 80–94, ก.ค. 2013.