[1]
สุจำนงค์ ส., ธีระวิวัฒน์ ม., และ อิมามี น., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี* FACTORS RELATED TO SELF-MANAGEMENT OF HYPERTENSIVE PATIENTS, TALADKWAN DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL, NONTHABURI PROVINCE”, JBCN_Bangkok, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 20–30, ก.ค. 2013.