[1]
พรสมบูรณ์ศิริ อ., มลคล้ำ ป., และ ครองระวะ ร., “การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 Parental Raising and Psychological Characteristics relate”, JBCN_Bangkok, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 1–9, ก.ค. 2013.