[1]
ภักดีโต โ., สวัสดิพานิช น., และ สัณฑิติ ร., “ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ต่อความรู้และการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล* EFFECT OF A COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION OF NURSING CARE OF CHILDREN WITH INTRAVENOUS FLUID THERAPY TOWARD KNOWLEDGE”, JBCN_Bangkok, ปี 29, ฉบับที่ 1, น. 110–120, ม.ค. 2013.