[1]
เก่งการพานิช ม., เก่งการพานิช ธ., ลัธธนันท์ ก., เบญจกุล ศ., และ พรรคเจริญ ห., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใต้ของไทย Factors Related to Tax Avoidant Cigarette Smoking in the South of Thailand”, JBCN_Bangkok, ปี 29, ฉบับที่ 1, น. 82–95, ม.ค. 2013.