[1]
อินทรสงเคราะห์ ด., ตรีเดช ป., and ปั้นดี ว., “การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN”, JHNR, vol. 29, no. 1, pp. 65–81, Jan. 2013.