[1]
ก้านศรี จ., วสุวัต ส. ., มาลัย ช. ., และ บูรณะเรข ศ. . ., “บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่รับการรักษาด้วยไฟฟ้าโดยใช้ยาระงับความรู้สึก”, JBCN_Bangkok, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 11–22, เม.ย. 2023.