[1]
บัวชู ท., ศรีวิสัย ท., ขุนแก้ว เ. ., แตรประสิทธิ์ ย. ., คำพิริยะพงศ์ ณ. ., และ โพธิ์ศรี ส. . ., “การพัฒนาแบบประเมินภาวะสุขภาพสำหรับผู้ช่วยพยาบาล”, JBCN_Bangkok, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 34–45, มี.ค. 2023.