[1]
ออมสิน ก. . และ วัฒนชัย พ. ., “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน และระบบการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ”, JBCN_Bangkok, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 35–47, ส.ค. 2022.