[1]
ชูศรีทอง ร. ., ชีวะเกตุ น. ., และ รัตนกรีฑากุล ส. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี”, JBCN_Bangkok, ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 120–130, ส.ค. 2021.