[1]
ศรีสวัสดิ์ ส. ., เฮงอุดมทรัพย์ ภ. ., และ ชัยเสนา ดาลลาส จ. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม”, JBCN_Bangkok, ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 74–85, ส.ค. 2021.