[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “ปกหลัง”, JBCN_Bangkok, ปี 37, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2021.