[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “ปกหน้า”, JBCN_Bangkok, ปี 37, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2021.