[1]
โพธิ์สุวรรณ์ จ., รอดจากภัย ย. ., อับดุลลากาซิม ป. ., และ วงษ์สุทธิเลิศ อ. ., “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนสูงในผู้ป่วย โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟส์ในพื้นที่ที่มีไอโอดีนเพียงพอ”, JBCN_Bangkok, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 73–83, ส.ค. 2022.