[1]
อภิสิทธิวาสนา น. ., ศรีชัยรัตนกูล เ. . ., และ เทียมหมอก ม. . ., “สถานการณ์การติดเกม และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2”, JBCN_Bangkok, ปี 37, ฉบับที่ 3, น. 254–266, พ.ย. 2021.