[1]
ศรีคำภา ส. ., มูลศาสตร์ ส. ., และ ทิพย์กาญจนเรขา ก. . ., “การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด”, JBCN_Bangkok, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 197–212, เม.ย. 2022.