[1]
ศรีดาเกษ เ. . . และ โชติชัย เ. ., “ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการมีเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดขอนแก่น”, JBCN_Bangkok, ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 99–111, เม.ย. 2021.