[1]
ธรรมกุล ด. และ อนนท์รัตน์ ก. ., “การพยาบาลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: มิติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ”, JBCN_Bangkok, ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 14–24, เม.ย. 2021.