[1]
ศฤงคาร ท. ., นิรัตธราดร ม. ., และ รัชนกุล ป. ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและครอบครัวต่อพฤติกรรม การควบคุมระดับน้ำตาลและระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”, JBCN_Bangkok, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 86–96, เม.ย. 2022.