[1]
เทียบฤทธิ์ ส. ., เทริ์นโบล์ น. . ., ศรีภูวงษ์ ช. ., ศรีภูวงษ์ ว. ., และ ศรีดาเกษ เ. . ., “ผลของโปรแกรมสนับสนุนการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน”, JBCN_Bangkok, ปี 37, ฉบับที่ 3, น. 229–240, ต.ค. 2021.