[1]
ธรรมกุล ด. . และ ศุกลปักษ์ ม. ., “นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนที่ท้าทายในการจัดการเรียนการสอน”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 284–292, พ.ย. 2020.