[1]
สินธุชัย ส. ., อุบลวรรณ ก. ., และ พานิชกุล ก. ., “การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน: การนำไปใช้ในการเรียนการสอน”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 273–283, พ.ย. 2020.