[1]
ชัยราช ส. ., ขลังธรรมเนียม ก. ., และ นทีธนสมบัติ ก. . ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดเอ วัน”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 204–219, พ.ย. 2020.