[1]
บุษยพรรณพงศ์ ห. . ., ยงศร จ. ., และ โปณะทอง จ. ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 178–191, พ.ย. 2020.