[1]
ทิพย์วารีรมย์ ว. ., ชลายนเดชะ ช., และ ห่านรุ่งชโรทร อ. ., “ปัจจัยทำนายการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 69–79, พ.ย. 2020.