[1]
จุลพันธ์ พ. ., มนสัจจกุล พ. ., และ สุดสา ส. ., “ประสบการณ์ของญาติต่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 33–44, พ.ย. 2020.