[1]
ชูอินทร์ น. ., ละกำปั่น ส. . ., และ อำนาจสัตย์ซื่อ ข. ., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร”, JBCN_Bangkok, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 254–267, เม.ย. 2022.