[1]
ทาเสนาะ เอลเทอร์ ป. ., ณภัค ว. ., และ ใจการุณ พ. ., “การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มเปราะบาง: กรณีศึกษาด้านวิธีดำเนินการวิจัย”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 273–285, ส.ค. 2020.